Νέα – Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΑ

Αριθμός Ταυτοποίησης: a8d441db-ac5b-346b-9c90-3cae3191bd7a

ΠΡΟΣ:         ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ- ΕΠΑΛ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΔΕ

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τηλ.:2613610006
e-mail:sydielladas@1762.syzefxis.gov.gr

ΚΟΙΝ    :      ΣΥ ΔυτικήςΕλλάδας                                Φ.430/88/37816Σ.11996
Πάτρα, 13 Δεκ 23 Συνημμένα:-
 
ΘΕΜΑ:        Προσέλκυση – Επιλογή – Κατανοµή Στρατιωτικού Προσωπικού (Συστήµατα-ΤρόποιΕπιλογής)

ΣΧΕΤ   :      α. Άρθρο10 Ν. 3421/05 (ΦΕΚ 302 Α΄)
β. Φ.429.1/47/354987/Σ.2252/09Δεκ13ΚΥΑ(ΦΕΚΒ΄3176)
γ.       Φ.430/89/259498/Σ.9183/14-11-2023/ΓΕΕΘΑ/Β4
 
1.         Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2006 (κλάσεως 2027)υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το χρονικό διάστημα από02 Ιανουαρίου 2024 μέχρι 31 Μαρτίου 2024. Η συμπλήρωση και κατάθεση του ΔΑ είναι δυνατόν να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την κατηγορία «Στράτευση», τη διαδρομή «Απογραφή» , «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων», είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες είτε στα κατά τόπουςΚέντραΕξυπηρέτησηςΠολιτών(ΚΕΠ)κατάτιςεργάσιμεςημέρεςκαιώρες.
 
2.        Επειδή η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατεύσιμων, παρακαλούμε για την ακριβή και έγκαιρη ειδοποίησή τους σχετικά με τα παρακάτω, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή διοικητικών κυρώσεων:
 
α. Οι στρατεύσιμοι που δεν θα απογραφούν ηλεκτρονικά μπορούν να προσέλθουν στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ανεξάρτητα με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων.
 
β. Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:
 
(1)       Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας(ΑΔΤ) ή Ελληνικού Διαβατηρίου
 
(2)          Δημόσιο έγγραφο όπου αναγράφεται ο Αριθμός φορολογικού   Μητρώου  (ΑΦΜ)
 
(3)        Δημόσιο έγγραφο όπου αναγράφεται ο Αριθμός μητρώου κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο

www.amka.gr, καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚA)στο Δελτίο Aπογραφής είναι υποχρεωτική.
 
γ. Επιπρόσθετα, για την επίτευξη ταχύτερης και πληρέστερης επικοινωνίας , οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφήςτηδιεύθυνσηηλεκτρονικούταχυδρομείουτους(E-mail),προκειμένουναείναιδυνατήηάμεσηενημέρωσήτουςαναφορικάμετιςστρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τημηενημέρωση(πρόσθετηστρατιωτικήυποχρέωση,ανυποταξίακλπ).Έμφασηπρέπειναδοθείστην ορθήαναγραφήκαικαταχώριση ισχύοντοςe-mail.
 
δ. Όσοι στρατεύσιμοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, για ταοποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, στην παρούσα φάση μόνοαυτοί, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θαπεριγράφεταιμεσαφήνειαηπάθηση.
 
ε. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη Δικτυακή Πύλη τωνΣτρατολογικώνΥπηρεσιών(www.stratologia.gr/enimerwsi_apografis)Αποδεικτικόκατάθεσης ΔΑ πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. (Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις ΣΥ , τα ΚΕΠ ή τις προξενικές αρχές)
 
στ. Όσοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:
 
(1)       Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης  υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
 
(2)       Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
 
(3)          Τριών (3)μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.
 
ζ. Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες,οφείλουνμέχριτηνκαθορισμένηπροθεσμίααπότηνπαράγραφο1τηςπαρούσας, να υποβάλουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία ναπροκύπτειότιυπέβαλανδικαιολογητικάγιατηνεγγραφήτουςσεμητρώααρρένων.Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.
 
3.        Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί, ώστε να ειδοποιηθούν αυτοί που διαμένουν στο εξωτερικό, μέσω οικείων ή συγγενών τους. Οιδιαμένοντεςστοεξωτερικό,πουδενθααπογραφούνηλεκτρονικά,μπορούννααπογραφούνστιςαρμόδιες ελληνικές Προξενικές Αρχές υποχρεούμενοι να προσκομίσουν, εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους.

4.           Οι αποδέκτες προς ενέργεια παρακαλούνται για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες, ώστε το περιεχόμενο του παρόντος να καταστεί γνωστό στους στρατευσίμους και να το δημοσιοποιήσουν ευρέως με οποιονδήποτε, κατά την κρίση τους, πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο, καθώς και στους υπαγόμενους φορείς, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην πλήρη συμπλήρωση του ΔΑ (ΑΔΤ, ΑΜΚΑ,ΑΦΜ, E-mail, δνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας κτλ.).
 
5.       Η Αποκεντρωμένη Διοικήση, οι Δήμοι και οι Κοινότητες παρακαλούνται ναδημοσιοποιήσουν το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού με οποιονδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο τρόπο, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.Επιπρόσθετα,παρακαλούνταιγιατηνενημέρωσητωνΚΕΠτηςαρμοδιότηταςτους.
 
6.         Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται όπως ενημερώσουν σχετικά όλες τις Σχολές και Σχολεία (δημόσια – ιδιωτικά – ημερήσια –εσπερινά κτλ.) και Ιδρύματα της αρμοδιότητάς τους, για το περιεχόμενο του παρόντοςκαθώς και την κατά το δυνατόν ευρύτερη κοινοποίησή τους προς τουςενδιαφερόμενους και συνολικά τους γεννηθέντες το έτος 2006 ανεξαρτήτως τωντάξεωνπουπαρακολουθούν.(πχ:όχιμόνοτηΓ΄Λυκείου).
 
7.          Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρακαλούνται να υπενθυμίζουν στους μαθητές τους την παραπάνω υποχρέωση σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.
 
8.        Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, απορία ή πληροφορία μπορείτε νααπευθύνεστε στηνΥπηρεσία μας(τηλέφωνα: 2613610006,-21,-19,-29) ήσεοποιαδήποτεΣτρατολογικήΥπηρεσία.
 
9.       Χειριστήςθέματος:ΕΠΟΠΕπχίας(ΝΟΜ)ΔήμητραΠάτση,Εισηγητής2ουΤμήματος,τηλ:2613610016.
 

 
Ακριβέςαντίγραφο

 
Σχης (ΝΟΜ) Κωνσταντίνος Μπιρμπίλης Διευθυντής


  Επχίας (ΝΟΜ) Δήμητρα Πάτση Εισηγητής2ουΤμήματος

Leave a comment